O PROJEKCIE


Projekt badawczy „Lubelskie obserwatorium problemów społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1, na podstawie umowy nr POKL.07.02.01-06-049/09-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Okres realizacji projektu: 1 września 2009 – 31 sierpnia 2010.

Celem ogólnym projektu jest uzyskanie wiedzy i zdiagnozowanie problemów społecznych, co przyczyni się do tworzenia wysokiej jakości, efektywnych programów oraz projektów na rzecz integracji społecznej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób niepełnosprawnych bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych).

Cele szczegółowe:
- zdiagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie lubelskim,
- zdiagnozowanie sytuacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie lubelskim,
- zdiagnozowanie sytuacji instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubelskim oraz opinii ich pracowników na temat niezbędnych środków podejmowanych w dziedzinie pomocy społecznej,
- opublikowanie i upowszechnienie diagnoz sytuacji niepełnosprawnych bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych oraz opinii pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubelskim w celu wykorzystania ich do przygotowania oraz aktualizowania gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W ramach projektu na obszarze województwa lubelskiego przeprowadzone będą badania osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych bezrobotnych oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. Zostanie ponadto opracowana analiza sytuacji osób niepełnosprawnych bezrobotnych. Na zakończenie projektu ukaże się publikacja książkowa prezentująca uzyskaną wiedzę. Zaplanowana jest także konferencja podsumowująca osiągnięte wyniki i rezultaty.
Dzięki projektowi przyczyniającemu się do rozpoznania sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym możliwe będzie tworzenie programów i projektów na rzecz integracji społecznej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 
     

          

aktualności - o projekcie - badania - linki - kontakt